Filtracja i przetwarzanie danych LIDAR

Produkty:

  • Numeryczny Model Terenu (DTM) + sieć hydrologiczna – przedstawienie modelu w formie: TIN-u, GRID-u i izolinii
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM)
  • przefiltorwana chmura punktów (klasy przeklasyfikowanych punktów w zależności od specyfikacji projektu)


Technologię LIDAR wykorzystywana jest w wielu dziedzinach m.in. w:

1. Geotechnice

 • przekroje morfologiczne

przekroje-morfologiczne

 

 

 

 

 

 

 • obliczanie kubatury mas ziemnych

 kubatura1kubatura2

 

 

 

 

 

 

 • tereny potencjalnie zagrożone ruchami masowymi (o zadanym kącie nachylenia)

potencjalnie-zagrozone-osuwiskami

 

 

 

 

 

 

 

 • inwentaryzacja osuwisk

inwentaryzacja-osuwisk2

 

 

 

 

 

 

 

 • pomiar wybrzeża (określenie zmian i abrazji)

pomiar-wybrzeza

 

 

 

 

 

 

 

2. Inżynierii:

 • projektowanie przebiegu dróg, torów kolejowych, rurociągów i innych

tory-linie-kolejowe

 

 

 

 

 

 

 

 • inwentaryzacja linii wysokiego napięcia

linie-wysokiego-napiecia

 

 

 

 

 

 

 

3. Ochronie środowiska (np. inwentaryzacja i monitoring roślinności)

drzewostan

 

 

 

 

 

 

 

4. Hydrografii (analizy powodziowe)

powodzie

 

 

 

 

 

 

 

5. Urbanistyce (opracowanie modeli przestrzennych 3D miast)

modele-miast

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAKGEO - przetwarzanie danych LIDAR