Dokumentacja hydrogeologiczna Brzesko, Miechów, Olkusz, Krzeszowice

Dokumentacja hydrogeologiczna sporządzana jest w celu:

  • ustalenia zasobów i właściwości wód podziemnych,
  • określeniem warunków hydrogeologicznych związanym z: wykonywania odwodnień w celu wydobycia kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, wykonywaniem odwodnień budowlanych, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.

Dokumentacja hydrogeologiczna zawiera informację o: budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych badanego obszaru, warunkach występowania wód podziemnych oraz charakterystyki warstw wodonośnych określonego poziomu, informację określającycą skład chemiczny, cechy fizyczne i inne właściwości wód, możliwość poboru wód, granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska.

Zakres i zawartość dokumentacji hydrogeologicznej reguluje Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001, Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Dokument opiera się na wynikach badań gruntu i wody z otworów wiertniczych, badań powierzchniowych i laboratoryjnych. Zawiera część opisową, tabelaryczna, obliczeniową, rysunkową oraz mapy. Opracowanie wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji przez właściwy organ administracji geologicznej.