Dokumentacja hydrogeologiczna Chrzanów

Wykonujemy dokumentacje hydrogeologiczne w celu ustalenia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych górotworu na potrzeby górnictwa podziemnego i odkrywkowego, inwestycji niosące ryzyko zanieczyszczenia wód głębinowych, gruntowych a także powierzchniowych.

W górnictwie dokument ten jest wymagany dla planowanych prac odwadniających kopalnie, zakończenie lub zmianę poziomu odwodnienia likwidowanych kopani oraz podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji i podziemnych składowisk odpadów. Dokumentacja hydrogeologiczna równie często sporządzana jest dla ochrony ujęć wód podziemnych, wtłaczania wody do górotworu, budowy powierzchniowych składowisk odpadów oraz innych przedsięwzięć mogących wpłynąć niekorzystnie na wody podziemne a zwłaszcza spowodować ich zanieczyszczenie.

Dokumentacja hydrogeologiczna składa się z części tekstowej, obliczeniowej, tabelarycznej oraz map. Część tekstowa zawierającej opis budowy geologicznej, charakterystykę warstw wodonośnych, poziom zwierciadła wody, wodoprzepuszczalność warstw oraz kierunek przepływów wód gruntowych i podziemnych. Dokument opiera się na studium literatury, wynikach badań z prac terenowych i laboratoryjnych.

Opracowanie sporządza się na podstawie wytycznych zamieszczonych w Prawie wodnym z dnia 18 lipca 2001, Prawie geologicznym i górniczym z dnia 9 czerwca 2011r. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.