Filtracja i przetwarzanie danych LIDAR

 Produkty:

  • Numeryczny Model Terenu (DTM) + sieć hydrologiczna – przedstawienie modelu w formie: TIN-u, GRID-u i izolinii
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM)
  • przefiltorwana chmura punktów (klasy przeklasyfikowanych punktów w zależności od specyfikacji projektu)


Technologię LIDAR wykorzystywana jest w wielu dziedzinach m.in. w:

1. Geotechnice

– przekroje morfologiczne

przekroje-morfologiczne

– obliczanie kubatury mas ziemnych

 kubatura1

kubatura2

– tereny potencjalnie zagrożone ruchami masowymi
(o zadanym kącie nachylenia)

potencjalnie-zagrozone-osuwiskami

– inwentaryzacja osuwisk

inwentaryzacja-osuwisk2

– pomiar wybrzeża (określenie zmian i abrazji)

pomiar-wybrzeza

2. Inżynierii:

– projektowanie przebiegu dróg, torów kolejowych, rurociągów i innych

tory-linie-kolejowe

– inwentaryzacja linii wysokiego napięcia

linie-wysokiego-napiecia

3. Ochronie środowiska (np. inwentaryzacja i monitoring roślinności)drzewostan

4. Hydrografii (analizy powodziowe)powodzie

5. Urbanistyce (opracowanie modeli przestrzennych 3D miast)

modele-miast