Geolog – Usługi geologiczne Igołomia-Wawrzeńczyce – Tel. 507 077 968

Wykonujemy badania geologiczne gruntów dla potrzeb budownictwa m.in.: zakupu i sprzedaży działki budowlanej, obiektów mieszkalnych (m.in. domów jednorodzinnych, szeregowych, bloków), przydomowych oczyszczalni ścieków, obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. marketów, hal, magazynów), obiektów użyteczności publicznej i kultu (m.in. urzędów, szpitali, szkół, hali sportowych, kościołów, cmentarzy), obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów), obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wierz telekomunikacyjnych), obiektów hydrotechnicznych (m.in. wały przeciwpowodziowe, przepompownie), składowisk odpadów,osuwisk.

Zakres, rodzaj i głębokość badań geologicznych zależy od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Dla obiektów budowlanych zaliczonych do I kategorii geotechnicznej opracowuje się opinię geotechniczną. Dla obiektów zaliczonych do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych dodatkowo opracowuje się dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. W przypadku obiektów budowlanych III kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych II kategorii sporządza się projekt robót geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo górnicze i geologiczne.

Wykonujemy:

  1. prace terenowe :
    • pomiarowe – niwelacja otworów
    • geologiczne – kartowanie geologiczno-inżynierskie, profilowanie wyrobisk, dozór i kierowanie robotami geologicznymi
  2. badania podłoża gruntowego dla potrzeby m.in. :
    • zakupu lub sprzedaży działki budowlanej
    • obiektów mieszkalnych (m.in. domów  jednorodzinnych, szeregowych, bloków)
    • przydomowych oczyszczalni ścieków
    • obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. marketów, hal, magazynów)
    • obiektów użyteczności publicznej i kultu (m.in. urzędów, szpitali, szkół, hali sportowych, kościołów, cmentarzy)
    • obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów)
    • obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wierz telekomunikacyjnych)
    • obiektów hydrotechnicznych (m.in.wały przeciwpowodziowe, przepompownie)
    • składowisk odpadów
    • osuwisk
  3. badania laboratoryjne :
    • badania gruntów
    • analizy chemiczne wody pod kątem jej agresywności w stosunku do betonu i stali
    • roboty geologiczne :
      • powierzchniowe – odkrywki i szybiki
      • wiertnicze – mechaniczne, udarowe RKS, z zastosowaniem penetrometru ręcznego
    • badania polowe :
      • badania makroskopowe
      • pomiary zwierciadła wód gruntowych i sączeń
      • pobieranie próbek gruntu i wody
      • sondowania
  4. obsługa geotechniczna :
    • odbiory wykopów fundamentowych polegające na określeniu zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi (dokumentacją projektową) wraz z wpisem w dzienniku budowy
    • badania wskaźników zagęszczenia i odkształcenia gruntów (lekką płytą dynamiczną lub płytą statyczną VSS)
    • rozwiązywanie problemów związanych z posadowieniem obiektów w trakcie trwania inwestycji
  5. prace dokumentacyjne :
    • studia geologiczne
    • opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne
    • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
    • sprawozdania i protokoły

Zapewniamy wysoką jakość naszych opracowań, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny.