Hydrogeologia

Wykonujemy:

 1. kompleksowe badania hydrogeologiczne dotyczące :
  • budowy ujęć wód podziemnych (studnie głębinowe)
  • wykonania sieci monitoringowej wód podziemnych (piezometry) min. dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (np. stacje paliw)
  • analizy skażenia środowiska wodnego na podstawie wyników z sieci monitoringowej
  • odwodnienia budowlane za pomocą otworów wiertniczych
  • ustalenia warunków hydrogeologicznych
  • przydomowych oczyszczalnie ścieków
 2. prace terenowe:
  • pomiarowe – niwelacja otworów
  • geologiczne – profilowanie otworów badawczych, dozór i kierowanie robotami geologicznymi
 3. roboty geologiczne:
  • wiertnicze – mechaniczne, udarowe RKS, z zastosowaniem penetrometru ręcznego
 4. badania polowe:
  • badania makroskopowe
  • pomiary zwierciadła wód podziemnych
  • pobieranie próbek gruntu i wody do badań
 5. badania laboratoryjne:
  • badania laboratoryjne prób gruntu (np. współczynnika filtracji)
  • badania gruntów pod kątem skażenia
  • analizy fizykochemiczne wody pod kątem jej skażenia
  • ocena przydatności wody do spożycia
 6. obsługa hydrogeologiczna:
  • pobór prób gruntu i wody do analizy laboratoryjnej
  • pomiary zwierciadła wód podziemnych (pojedyncze jak i cykliczne)
 7. prace dokumentacyjne:
  • projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne
  • operaty wodno prawne
  • sprawozdania i protokoły

Zapewniamy wysoką jakość naszych opracowań, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny