Obsługa geotechniczna Chrzanów

W swojej ofercie mamy również obsługę geotechniczną budów w trakcie wykonywania robót ziemnych i fundamentowych.

Zakres obsługi geotechnicznej obejmuje:
– sprawdzenie stanu gruntu w dnie wykopu fundamentowego i stwierdzenie zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi (dokumentacją projektowo)
– kontrola zagęszczenia nasypów, podbudowy, zasypki – sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z założeniami projektowymi
– rozwiązywanie problemów związanych z posadowieniem obiektów w trakcie trwania inwestycji
W ramach obsługi geotechnicznej wykonujemy:
– wiercenia
– sondowania
– badania płytą dynamiczną
– badania płytą statyczną VSS
– pobór próbek gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych

Sporządzamy sprawozdania i protokoły z wykonanych prac oraz potwierdzamy je wpisem w dzienniku budowy, jeżeli jest to wymagane.