Wiercenie piezometrów Chrzanów

Piezometry to otwory obserwacyjne o małej średnicy, służą do obserwacji poziomu zwierciadła wody i wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej. Piezometry wiercone są również jako specjalne otwory dla prowadzenia obserwacji podczas pompowań hydrowęzłowych lub dla rozpoznania schematu krążenia i dynamiki wód podziemnych. Otwory wchodzą do spągu warstwy lub serii wodonośnej, umożliwia to zbadanie poziomu wodonośnego na całej jego miąższości.

Dopływ do otworu może odbywać się na trzy sposoby. Pierwszy sposób przez ścianki boczne, w przypadku odwiercenia wód szczelinowych lub krasowych, gdy otwór nie jest orurowany. Warstwy wodonośne, w których występują utwory sypkie muszą być zafiltrowane inaczej prześwit otworu ulegnie zasypaniu. Drugi sposób gdy woda dopływa tylko przez dno otworu, jest on uzbrojony w rury obsadowe dochodzące aż do dna. Dopływ do otworu możne odbywać się na trzeci sposób, przez ścianki i dno, co zachodzi niekiedy po odsłonięciu wód szczelinowych.

Oferujemy Państwu wiercenie piezometrów wraz z dokumentacją projektową i podwykonawczą. Nasza usługa obejmuje również przedłożenie opracowanej dokumentacji właściwemu organowi administracji geologicznej.