Wykonujemy badania geologiczne gruntów dla potrzeb budownictwa m.in.: zakupu i sprzedaży działki budowlanej, obiektów mieszkalnych (m.in. domów jednorodzinnych, szeregowych, bloków), przydomowych oczyszczalni ścieków, obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. marketów, hal, magazynów), obiektów użyteczności publicznej i kultu (m.in. urzędów, szpitali, szkół, hali sportowych, kościołów, cmentarzy), obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów), obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wierz telekomunikacyjnych), obiektów hydrotechnicznych (m.in. wały przeciwpowodziowe, przepompownie), składowisk odpadów,osuwisk.

Zakres, rodzaj i głębokość badań geologicznych zależy od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Dla obiektów budowlanych zaliczonych do I kategorii geotechnicznej opracowuje się opinię geotechniczną. Dla obiektów zaliczonych do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych dodatkowo opracowuje się dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. W przypadku obiektów budowlanych III kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych II kategorii sporządza się projekt robót geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo górnicze i geologiczne.

W ramach badań geologicznych gruntów wykonujemy:

 1. prace terenowe:
  – pomiarowe – niwelacja otworów
  – geologiczne – kartowanie geologiczno-inżynierskie, profilowanie wyrobisk, dozór i kierowanie robotami geologicznymi
 2. roboty geologiczne:
  – powierzchniowe – odkrywki i szybiki
  – wiertnicze – mechaniczne, udarowe RKS, z zastosowaniem penetrometru ręcznego
 3. badania polowe:
  – badania makroskopowe
  – pomiary zwierciadła wód gruntowych i sączeń
  – pobieranie próbek gruntu i wody
  – sondowania
 4. badania laboratoryjne:
  – badania gruntów
  – analizy chemiczne wody pod kątem jej agresywności w stosunku do betonu i stali
x