Co to jest Geologia inżynierska i geotechnika?

Geologia inżynierska i geotechnika to nauki ściśle ze sobą powiązane.

Geologia inżynierska zajmuje się badaniami, studiami i rozwiązaniem inżynierskich oraz środowiskowych problemów, które mogą powstać jako rezultat wzajemnego oddziaływania podłoża gruntowego i obiektu budowlanego, jak również przewidywaniem odpowiednich środków i sposobów zapobiegania zagrożeniom geologicznym. Jest  dziedziną międzydyscyplinarną, która w praktyce wiąże takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, geotechnika, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana, geomorfologia, geochemia, geofizyka i wiele innych.

Badania geologiczno-inżynierskie wykonuje się na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadowienie obiektów budowlanych, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także składowaniem dwutlenku węgla . Opracowaniem wynikowym jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym przed wykonaniem dokumentacji należy  sporządzić projekt robót geologicznych.

Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonuje się dla obiektów zakwalifikowanych do III kategorii geotechnicznej oraz przy złożonych warunkach gruntowych II kategorii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Geotechnika to dziedzina zajmująca się badaniami geotechnicznymi gruntu dla celów projektowania i wykonawstwa fundamentów. Geotechnika to nauka wykorzystująca geologię inżynierską, hydrogeologię, gruntoznawstwo, mechanikę gruntów i fundamentowanie. Jest ona często mylona z geologią inżynierską. Poza rozpoznawaniem warunków podłoża daje odpowiedzi na temat fundamentowania i innych założeń konstrukcyjnych obiektów budowlanych.