Dokumentacja geologiczno-inżynierska Chrzanów

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadowienia obiektów budowlanych, podziemnego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowywana jest zgodnie z zaleceniami Prawa geologicznego i górniczego z dnia 9 czerwca 2011, rozporządzeniamiMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Środowiska i obowiązującymi normami. Opracowanie obejmuje informacje o budowie geologicznej, warunkach geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża. Określa  przydatność  badanego terenu do realizacji zamierzonej inwestycji oraz zawiera prognozę zmian w środowisku, jakie mogą powstać w związku z realizacją planowanej inwestycji. Opiera się na badaniach przeprowadzonych w terenie metodami otworowymi i powierzchniowymi oraz w laboratorium. W dokumentacji podawane są właściwości fizyczne i wytrzymałościowe gruntów oraz agresywność wody w stosunku do betonu i stali. Ponadto w dokumencie przedstawione są modele obliczeniowe analityczne lub numeryczne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji przez właściwy organ administracji geologicznej.