Dokumentacja geologiczno-inżynierska Kraków, Skawina, Wieliczka, Bochnia

Dokumentacja goeologiczno – inżynierska sporządzana jest dla inwestycji posadowionych w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych oraz obiektów budowlanych III kategorii geotechnicznej.W Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r, złożone warunki gruntowe to warstwy gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujące grunty słabonośne, organiczne i nasypy niekontrolowane.Skomplikowane warunki gruntowe to takie w których możliwe jest wystąpienie niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych i glacitektonicznych.Do tej grupy zaliczane są również grunty ekspansywne i zapadowe oraz obszary szkód górniczych, dolin i delt rzek oraz obszary morskie.

Obiekty budowlane zaliczane do III kategorii geotechnicznej,dla których obligatoryjnie sporządzania jest dokumentacja geologiczno- inżynierska to obiekty energetyki, rafinerii, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze a wiec obiekty, których wykonanie i użytkowanie może stwarzać zagrożenie dla użytkownika. Są to również: obiekty budowlane zaliczone do inwestycji które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, budynki wysokościowe, obiekty wysokie, których głębokość posadowienia przekracza 5,0 m lub które zawierają jedna lub więcej kondygnacji zagłębionych w gruncie,tunele, obiekty infrastruktury krytycznej oraz obiekty zabytkowe i monumentalne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska opiera się na badaniach terenowych oraz laboratoryjnych. Uzyskiwane są takie parametry ośrodka gruntowego jak:stopień plastyczności i zagęszczenia, kąt tarcia wewnętrznego, spójność, moduł ściśliwości i moduł odkształcenia i inne. W zależności od potrzeb badany jest również skład fizykochemicznych wód gruntowych. Dokumentacja zawiera również modele obliczeniowe analityczne lub numeryczne. Często też dla dokładności rozpoznania podłoża wykorzystywane są metody geofizyczne.Dokumentacja jest sporządzana ściśle z obowiązującymi wytycznymi Prawa geologicznego i górniczego z dnia 9 czerwca 2011 oraz stosownymi rozporządzeniami i normami. Dokument wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji przez właściwy organ administracji geologicznej.