Geolog – Usługi geologiczne Zabierzów – Tel. 507 077 968

Wykonujemy badania geologiczne gruntów dla potrzeb budownictwa m.in.: zakupu i sprzedaży działki budowlanej, obiektów mieszkalnych (m.in. domów jednorodzinnych, szeregowych, bloków), przydomowych oczyszczalni ścieków, obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. marketów, hal, magazynów), obiektów użyteczności publicznej i kultu (m.in. urzędów, szpitali, szkół, hali sportowych, kościołów, cmentarzy), obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów), obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wierz telekomunikacyjnych), obiektów hydrotechnicznych (m.in. wały przeciwpowodziowe, przepompownie), składowisk odpadów,osuwisk.

Zakres, rodzaj i głębokość badań geologicznych zależy od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Dla obiektów budowlanych zaliczonych do I kategorii geotechnicznej opracowuje się opinię geotechniczną. Dla obiektów zaliczonych do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych dodatkowo opracowuje się dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. W przypadku obiektów budowlanych III kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych II kategorii sporządza się projekt robót geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo górnicze i geologiczne.

Wykonujemy:

 1. prace terenowe :
  • pomiarowe – niwelacja otworów
  • geologiczne – kartowanie geologiczno-inżynierskie, profilowanie wyrobisk, dozór i kierowanie robotami geologicznymi
 2. badania podłoża gruntowego dla potrzeby m.in. :
  • zakupu lub sprzedaży działki budowlanej
  • obiektów mieszkalnych (m.in. domów  jednorodzinnych, szeregowych, bloków)
  • przydomowych oczyszczalni ścieków
  • obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. marketów, hal, magazynów)
  • obiektów użyteczności publicznej i kultu (m.in. urzędów, szpitali, szkół, hali sportowych, kościołów, cmentarzy)
  • obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów)
  • obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wierz telekomunikacyjnych)
  • obiektów hydrotechnicznych (m.in.wały przeciwpowodziowe, przepompownie)
  • składowisk odpadów
  • osuwisk
 3. badania polowe :
  • badania makroskopowe
  • pomiary zwierciadła wód gruntowych i sączeń
  • pobieranie próbek gruntu i wody
  • sondowania
 4. roboty geologiczne :
  • powierzchniowe – odkrywki i szybiki
  • wiertnicze – mechaniczne, udarowe RKS, z zastosowaniem penetrometru ręcznego
 5. badania laboratoryjne :
  • badania gruntów
  • analizy chemiczne wody pod kątem jej agresywności w stosunku do betonu i stali
 6. obsługa geotechniczna :
  • odbiory wykopów fundamentowych polegające na określeniu zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi (dokumentacją projektową) wraz z wpisem w dzienniku budowy
  • badania wskaźników zagęszczenia i odkształcenia gruntów (lekką płytą dynamiczną lub płytą statyczną VSS)
  • rozwiązywanie problemów związanych z posadowieniem obiektów w trakcie trwania inwestycji
 7. prace dokumentacyjne :
  • studia geologiczne
  • opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne
  • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • sprawozdania i protokoły

Zapewniamy wysoką jakość naszych opracowań, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny.