Obsługa geotechniczna Kraków, Skawina, Wieliczka, Bochnia

W swoich działaniach nie tylko dostarczamy informacji do prawidłowego zaprojektowania inwestycji ale również jesteśmy pomocni wykonawcom budowlanym oraz inwestorom w na etapie wykonywania inwestycji oferując obsługę geotechniczną budów. W ramach obsługi geotechnicznej: sprawdzamy zgodność zakładanych warunków gruntowych na etapie projektowania z warunkami faktycznie występującymi w trakcie budowy,   kontrolujemy zagęszczenia nasypów, zasypek i podsypek oraz konsultujemy zagadnienia związane z fundamentowaniem, wzmacnianiem podłoża, wykonaniem robót ziemnych i odwodnieniem wykopów fundamentowych. Wykonujemy: wiercenia, sondowania, badania płytą dynamiczną, badania płytą statyczną VSS oraz pobieramy próbki gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych.

Sporządzamy sprawozdania i protokoły z wykonanych prac oraz potwierdzamy je wpisem w dzienniku budowy, jeżeli jest to wymagane.