Opinia geotechniczna Chrzanów

Opinia geotechniczna jest podstawowym i najczęściej sporządzanym dokumentem. Opinię Geotechniczną wg. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wykonuje się dla obiektów budowlanych ze wszystkich kategorii geotechnicznych. W dokumencie tym ustala się przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa oraz wskazuje kategorię geotechniczną dla planowanego obiektu. W przypadku zakwalifikowania inwestycji do I kategorii geotechnicznej opinia geotechniczna jest jedynym dokumentem wymaganym przez przepisy prawa i dostarcza projektantom niezbędnych danych do bezpiecznego zaprojektowania fundamentów.

I kategorię geotechniczną obejmuje:

  • posadowienie niewielkich 1- lub 2 – kondygnacyjnych budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • ściany oporowe i rozparcia wykopów przy różnicy poziomów nie przekraczającej 2,0m,
  • wykopy do głębokości 1,2 m oraz nasypy do wysokości 3,0 m wykonywane m.in. przy budowie dróg , układaniu rurociągów i pracach drenażowych.

Geotechniczne warunki badanego ośrodka gruntowego ustalamy na podstawie wyników badań geotechnicznych takich jak otwory wiertnicze, sondowanie dynamiczne, analizę danych archiwalnych takich jak dokumentacje geotechniczne, geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne, obserwacje geodezyjne zachowania się obiektów w sąsiedztwie oraz innych danych dotyczących podłoża badanego terenu. Prace kameralne przy sporządzeniu opinii geotechnicznej polegają na opracowaniu wyników prac terenowych i przedstawieniu ich w formie tekstowej, tabelarycznej oraz graficznej. Wykonuje się profile i przekroje geotechniczne oraz opisuje warunki geotechniczne w miejscu planowanej inwestycji. Dla wydzielonych warstw ustala się parametry geotechniczne. Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowych i rodzaju planowanej inwestycji wskazuje się kategorię geotechniczną.