Opinia geotechniczna Kraków, Skawina, Wieliczka, Bochnia

Dokument Opinia geotechniczna jest wymagany dla obiektów budowlanych zakwalifikowanych do pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej wg. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Zgodnie niniejszym rozporządzeniem opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna opracowywana jest na podstawie wierceń i sondowań, danych archiwalnych (opinii geotechnicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych w pobliżu planowanej inwestycji) i obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiadujących, a także innych danych dotyczących podłoża badanego terenu.

Opinia geotechniczna składa się ze sprawozdania z prac terenowych, opracowanych wyników, profili otworów oraz przekrojów geotechnicznych. W dokumencie tym znajdują się istotne dla projektantów wartości parametrów wyznaczonych warstw geotechnicznych takie jak: stopień plastyczności lub zagęszczenia gruntów, kąt tarcia wewnętrznego, kohezja, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej oraz moduł odkształcenia pierwotnego. W opinii znajdują się również informacje o wystąpieniu wód gruntowych i sączeń. Podawany jest poziom zwierciadła wody nawierconego i ustabilizowanego. Na podstawie uzyskanych wyników ustalona jest kategoria geotechniczna dla danej inwestycji.